Služba za DDU

Služba za društvene djelatnosti i upravu (Sadija Osmanović, dipl.pravnik, [email protected])

E-mail: 

Služba za društvene djelatnosti i upravu vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti, uprave, sporta, mladih, boračko-invalidske, socijalne zaštite, privredne djelatnosti i ostalih poslova iz nadležnosti Službe za društvene djelatnosti i upravu (u daljem tekstu: Služba), utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 5. vrši poslove građanskih stanja u vezi sa primjenom propisa o matičnim knjigama, ovjere prepisa, potpisa, te poslove u vezi sa biračkim spiskovima građana i obavlja poslove pisarnice i arhive;
 6. učestvuje u organizaciji manifestacija koje organizuje Grad, sarađuje sa javnim i nevladinim sektorom, koordinira njihove aktivnosti i izdaje potrebne saglasnosti;
 7. pomaže u pripremi nacrta općih akata koje donose organi mjesnih zajednica, koordinira aktivnostima mjesnih zajednica i vodi registar mjesnih zajednica;
 8. vrši nadzor rada javnih ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač Grad i o navedenom izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće, ukoliko zakonom ili propisom Gradskog vijeća nadzor nije povjeren drugom organu;
 9. vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, dodjelu stipendija učenicima i studentima, realizaciju projekata i dodjelu namjenskih sredstava u oblasti kulture, sporta, obrazovanja, zaštite kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa, davanja saglasnosti za unos naziva Grada u naziv udruženja građana i firmi privrednog društva, davanja saglasnosti pravnim licima za prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana, organizacija i zajednica, kao i druge oblasti društvenih djelatnosti;
 10. sarađuje sa Zdravstvenim Savjetom Grada i osigurava podršku za rad Zdravstvenog Savjeta;
 11. prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, stvara i održava baze podataka značajne za Općinu u smislu praćenja rada ustanova;
 12. pokreće procedure za realizaciju sredstava utvrđenih budžetom Grada za projekte iz nadležnosti Službe;
 13. obavlja poslove u vezi sa ocjenjivanjem rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranja finansijskih sredstava za unaprjeđenje njihovog rada i kvaliteta usluga;
 14. obavlja poslove podrške mladima, osobama sa invaliditetom i drugim licima;
 15. identifikuje potrebe mladih u lokalnoj zajednici i obrađuje sistematska rješenja od značaja za oblast mladih;
 16. vodi upravni postupak iz oblasti boračko invalidske zaštite i stara se o socijalno-statusnim pitanjima porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i boraca narodnooslobodilačkog rata;
 17. vodi posebnu evidenciju o porodicama šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i drugih korisnika prava iz oblasti boračko invalidske zaštite;
 18. vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na statusna pitanja povratnika, raseljenih lica i izbjeglica, prijem, smještaj, zdravstveno osiguranje raseljenih lica i izbjeglica i obavljanje drugih poslova u vezi navedenih kategorija;
 19. sarađuje sa institucijama nadležnim za oblast socijalnog stanovanja u cilju pružanja pomoći korisnicima objekata socijalnog stanovanja i sarađuje sa humanitarnim organizacijama, nevladinim organizacijama i Centrom za socijalni rad u cilju pružanja pomoći korisnicima objekata socijalnog stanovanja;
 20. vodi registar pravnih subjekata, korisnika budžetskih sredstava, nevladinih organizacija, kontroliše pravni status korisnika sredstava i njihovih organa uprave;
 21. priprema ugovore o zakupu objekata socijalnog stanovanja sa korisnicima, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima i prati njihovu realizaciju;
 22. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 23. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 24. izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama;
 25. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 26. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 27. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 28. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune strategija iz nadležnosti Službe;
 29. izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registraciju i druge akte u oblasti trgovine, obrta, ugostiteljstva i drugih oblasti predviđenih zakonom i drugim propisima;
 30. vodi brigu o poljoprivrednim resursima, razvoju programa i unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti;
 31. predlaže odgovarajuće mjere u cilju podsticanja razvoja privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja i ostalih privrednih djelatnosti;
 32. analizira, planira i provodi mjere za podsticaj privrede i vrši pripremu i obradu promotivnih materijala Grada iz domena privrede i lokalnog razvoja i
 33. obavlja druge poslove iz oblasti uprave, društvenih djelatnosti, sporta, mladih, boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite i privrednih djelatnosti, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.