JN 2021. god

2021. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


97. NABAVKA TONERA I OBRAZACA ZA 2022.GODINU


96. NABAVKA I UGRADNJA ELEKTRONSKE SIRENE ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠTAVANJE


95. NABAVKA USLUGA UZORKOVANJA I FIZIČKO – HEMIJSKE ANALIZE VODE


94. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU GRADA


93. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2022. GODINU


92. FIZIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


91. ODVODNJA OBORINSKIH I FEKALNIH VODA U ULICAMA OMLADINSKA I PODRINJSKA


90. NABAVKA KAFE, ČAJA, ŠEĆERA, MINERALNE VODE, NEGAZIRANE VODE, SOKA ZA 2022.GODINU


89. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


88.  IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO RIJEKE JALE NA PUTU BISTARAC-KISELJAK


87. OGRAĐIVANJE I POSTAVLJANJE RASVJETE NA SPORTSKOM POLIGONU NA PARCELI k.č. broj 2523/2 KO LUKAVAC


86. VANREDNI SERVIS PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA ŠKODA


85. RADOVI NA ODVODNJI OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U LUKAVCU

U skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci radova na odvodnji oborinskih i otpadnih voda u Lukavcu, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 26.10.2021. godine.


84. NABAVKA OPREME ZA NAPLATU PARKINGA


83. NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA HIDRANTSKU MREŽU


82. UREĐENJE PARKOVSKE POVRŠINE (IZGRADNJA DJEČIJEG IGRALIŠTA) ISPRED JU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA LUKAVAC


81. ČIŠĆENJE, UREĐENJE I POVEĆANJE PROTICAJNOG PROFILA VODOTOKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


80. NABAVKA GORIVA ZA 2022. GODINU


79. NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA


78. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2022.GODINU


77. NABAVKA RADOVA NA UREĐENJU I ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU K.O. MILINO SELO I K.O. BRIJESNICA DONJA


76.IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODNE MREŽE-DIO NASELJA LUKAVAC MJESTO


75. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


74. IZGRADNJA RAMPI ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM


73. REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA


72. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNE MREŽE ZA STAMBENE I POSLOVNE OBJEKTE U NASELJU TEHNIKA – DRUGA FAZA


71. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNE MREŽE ZA STAMBENE I POSLOVNE OBJEKTE U NASELJU TEHNIKA – PRVA FAZA


70. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA SKENDERA KULENOVIĆA


69. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI


68. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NOVELIRANJA DIJELA ULICE 8. MART OD BISTARAČKE ULICE DO PRUŽNOG PRELAZA SA IZRADOM KRUŽNOG TOKA NA KRIŽANJU ULICA 8. MART, BISTARAČKA I PRVOMAJSKA


67. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SANACIJE OBJEKTA ZGRADE STARE ŽELJEZNIČKE STANICE U LUKAVCU (NACIONALNI SPOMENIK BiH)


66. IZRADA ENERGETSKOG AUDITA JAVNIH OBJEKATA U OPĆINI LUKAVAC


65. NABAVKA INFORMATIČKE OPREME


64. NABAVKA RAKETA ZA PROTUGRADNU ZAŠTITU NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


63. NABAVKA I UGRADNJA DISPEČERSKOG STOLA SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE OPERATIVNOG CENTRA LUKAVAC


62. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU GRADA


61. NABAVKA OPREME ZA NAPLATU PARKINGA


60. ODRŽAVANJE SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE RADOM PISARNICE, ELEKTRONSKE UPRAVE, E-VIJEĆA, OBRAČUN KOMUNALNIH NAKNADA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za  održavanje softvera za upravljanje radom pisarnice, elektronske uprave, e-vijeća, obračun komunalnih naknada i upravljanja ljudskim resursima,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 02.09.2021. godine


59. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA REZERVOARA BERKOVICE V=100 m I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA NASELJA “STAMBENE” U MZ GORNJE JARUŠKE


58. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


57. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA TITOVA DO POSLOVNE ZONE – DOPNICA I OD KOMORE Kc1 DO T4


56. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME


55. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA ULIČNE RASVJETE U MZ POLJICE GORNJE I BABICE (GRALJEVAC-FRKIĆI)


54. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA POTPORNIH ZIDOVA U MZ KRUŠEVICA


53. NABAVKA NOVOG NAVALNOG VATROGASNOG KAMIONA NA FINANSIJSKI LIZING


52. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI DIJELA ULICE LUKAVAČKIH BRIGADA OD PRUŽNOG PRELAZA DO PRIKLJUČENJA NA ULICU MUHAMEDA H.USKUFIJA I BISTARAČKU ULICU


51. IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I ENERGETSKOG AUDITA ZA INSTALACIJU NOVIH ENERGETSKI EFIKASNIH SISTEMA JAVNE RASVJETE U OPĆINI LUKAVAC


50. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVIH TROTOARA (OBOSTRANO) I PARKIRNIH MJESTA U ULICI SEPTEMBARSKOJ I ULICI PATRIOTSKOG  FRONTA I IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA TRGU SLOBODE


49. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA-ULICA LUKAVAČKIH BRIGADA DIONICA 3


48. UREĐENJE PROSTORIJA VATROGASNOG DOMA U LUKAVCU


47. NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA HIDRANTSKU MREŽU

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-7-1-71-3-91/21  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 19.07.2021. godine.
 • Odluka o poništenju

46. IZGRADNJA RAMPI ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM


45. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZGRADNJE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA U OPĆINI LUKAVAC


44. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa  DataNova za potrebe Općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 21.07.2021. godine.


43. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA “POLJICE  GORNJE” – NASTAVAK RADOVA


42. ASFALTIRANJE DIJELA CESTE U INDUSTRIJSKOJ ZONI I NASIPANJE KAMENIM MATERIJALOM PROTUPOŽARNIH CESTA, OPĆINA LUKAVAC


41.USLUGE FIKSNE TELEFONIJE


40. OSIGURANJE VOZILA I PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


39. OGLAŠAVANJE U DNEVNIM NOVINAMA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-60-3-78/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 24.06.2021.godine.
 • Odluka o izboru

38. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SANACIJE OBJEKTA ZGRADE STARE ŽELJEZNIČKE STANICE U LUKAVCU (NACIONALNI SPOMENIK BiH)


37. NABAVKA RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKA


36. ZAMJENA STOLARIJE I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U MZ HRVATI


35. NABAVKA RAKETA ZA PROTUGRADNU ZAŠTITU NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


34. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE


33.NABAVKA KOMPRESORA ZA ZRAK


32. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-7-1-51-3-64/21  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 31.05.2021. godine.
 • Odluka o izboru

31. REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA


30. IZVOĐENJE RADOVA ISTRAŽNOG BUŠENJA I IZVEDBE EKSPLOATACIONOG BUNARA SA UGRADNJOM BUNARSKE KONSTRUKCIJE U MZ TURIJA


29. INTERVENTNO ČIŠĆENJE KORITA POTOKA LUKAVČIĆ OD MOSTA KOD OBJEKTA “SPARTAK” NIZVODNO cca 300 m


28. NABAVKA USLUGA UZORKOVANJA I FIZIČKO – HEMIJSKE ANALIZE VODE


27. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE GIS SOFTVERA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoliša, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje GIS softvera,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 09.06.2021.godine.


26. PROVOĐENJE HITNIH MJERA SANACIJE DIJELA ŠTETA NASTALIH PRIRODNOM ILI DRUGOM NESREĆOM


25. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA SKENDERA KULENOVIĆA


24. ODRŽAVANJEPUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-41-3-57/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 12.05.2021.godine.
 • Odluka o izboru

23. ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA


22. NABAVKA VATROGASNIH RADNIH UNIFORMI


21. NABAVKA MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA ZA RAD CIVILNE ZAŠTITE


20. IZRADA ELABORATA ZA POSTAVLJANJE POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJABRZINE KRETANJA VOZILA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


19. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE FEKALNIH I POVRŠINSKIH VODA U MZ LUKAVAC MJESTO, OPĆINA LUKAVAC


18. NABAVKA ULTRAZVUČNIH UREĐAJA ZA JZU “DOM ZDRAVLJA” LUKAVAC“


17. NABAVKA DIŠNIH IZOLACIONIH I PROTIVPOŽARNIH APARATA


16. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA


15. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU SOFTVERA ZA OBRAČUN KOMUNALNIH NAKNADA


14. REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA


13. RADOVI NA OGRAĐIVANJU SPORTSKOG POLIGONA U MZ DEVETAK


12. REKONSTRUKCIJA KROVA NA DOMU KULTURE U MZ PURAČIĆ


11. NABAVKA RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKA


10. IZGRADNJA RAMPI ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM


9. ČIŠĆENJE ADMINISTRATIVNE ZGRADE I PROSTORIJA ORGANA UPRAVE I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE


8. NABAVKA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA


7. Nadzor nad izvođenjem radova-objekata: Lokalni putevi, vodosnadbijevanje, ulična rasvjeta, toplifikaciona mreža i ostali građevinski objekti

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-1-2-9-3-36/21 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 22.03.2021. godine.
 • Odluka o izboru

6. NABAVKA KOMPRESORA ZA ZRAK


5. NUŽNA SANACIJA DIJELA KORITA KRUŠEVAČKOG POTOKA IZGRADNJOM POTPORNOG  ZIDA NA JAVNOJ KOMUNIKACIJI U MZ DOBOŠNICA DONJA, LOKALITET KOD KUĆE HUSEINOVIĆ ŠAHBAZA


4. NABAVKA RASADNIČKIH PROIZVODA


3. RUŠENJE POSTOJEĆEG MOSTA OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2018. GODINE I IZGRADNJA NOVOG MOSTA NA KRUŠEVAČKOM POTOKU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-4-3-32/21 objavljeno na portalu javnih nabavki 18.03.2021. godine i ispravka obavještenja broj: 719-1-3-4-8-40/21 objavljena 29.03.2021. godine.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

2. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI PRILAZNE STAZE


1. Tehnička zaštita ljudi i imovine Općne Lukavac


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH  USLUGA


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ ZA POTREBE OPĆINE LUKAVAC ZA 2021.GODINU.  


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU  USLUGA „STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE“ ZA UPOSLENIKE OPĆINE LUKAVAC ZA 2021. GODINU