Stručna služba GV

Stručna Služba Gradskog vijeća (Bajrić Izeta, dipl. pravnik – Sekretar GV-a, [email protected])

E-mail: 

Stručna Služba Gradskog vijeća vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 2. priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Stručne službe Gradskog vijeća ( u daljem tekstu: Služba), kao i za potrebe Gradskog vijeća i prati njihovu realizaciju;
 3. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 4. vrši poslove pripremanja i organizovanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, dostavljanja materijala vijećnicima i radnim tijelima Gradskog vijeća;
 5. osigurava uslove rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pruža stručnu pomoći i informacije vijećnicima i radnim tijelima Gradskog vijeća;
 6. stara se o blagovremenom dostavljanju vijećničkih pitanja nadležnim organima i službama;
 7. izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Gradskog vijeća;
 8. sarađuje sa službama za upravu, stručnim i drugim službama u vezi sa materijalima koji su predmet razmatranja na sjednicama Gradskog vijeća, Kolegija i radnih tijela Gradskog vijeća;
 9. prati provođenje Statuta Grada Lukavac i Poslovnika o radu Gradskog vijeća;
 10. priprema Program rada Gradskog vijeća i prati njegovu realizaciju;
 11. uređuje i izdaje “Službeni glasnik Grada Lukavac”;
 12. vrši poslove snimanja sjednica Gradskog vijeća, uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz nadležnosti Gradskog vijeća;
 13. vrši određene protokolarne, administrativno tehničke i druge slične poslove za potrebe Gradskog vijeća;
 14. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 15. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 16. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 17. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 18. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 19. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune Strategija iz nadležnosti Službe;
 20. obavlja druge poslove vezane za organizaciju rada i izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Službe, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave