JN 2018.god

2018. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


88. Nabavka usluga za održavanje i popravku vatrogasnih kamiona


87. NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE


86. NABAVKA USLUGA FIKSNE TELEFONIJE


85. NABAVKA RADOVA NA UTOPLJAVANJU OŠ DOBOŠNICA


84. NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


83. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I TERETNA MOTORNA VOZILA


82. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


81. Nabavka usluga kontinuiranog pregleda i ispitivanja vatrogasne opreme i vatrogasnih sredstava


80. NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA


79. Nabavka radova za izgradnju zida na koritu rijeke Kruševica u MZ Kruševica


78. NABAVKA RADOVA BUŠENJA TLA I PRIPREMNIH RADOVA ZA INSTALIRANJE AUTOMATSKE STANICE ZA KONTINUIRANI MONITORING PODZEMNIH VODA


77. IZRADA REGULACIONOG PLANA „LUKAVAC GRAD CENTAR 1 I CENTAR 2“ I URBANISTIČKOG PROJEKTA „GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU


76. NABAVKA GPS UREĐAJA, BATERIJE ZA TOTALNU STANICU I ŠTAPA ZA PRIZMU


75POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


74. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


73. NABAVKA ZASTAVA, JARBOLA, KOPLJA I POSTOLJA ZA ZASTAVE


72. NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


71. Nabavka roba: kafa, šećer, čaj, sok, mineralna voda, prirodna negazirana voda i mlijeko za kafu


70. NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


69. Nabavka radova za nabavku i ugradnju elektromaterijala na bunaru BT-1 rezervoar sa pratećim objektima u MZ Turija


68. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE


67. NABAVKA GORIVA ZA 2019. godinu


66. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA UPOSLENIH OPĆINE LUKAVAC


65. Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala, tonera i obrazaca za 2019. godinu


64. Nabavka usluga za održavanje i popravku vatrogasnih kamiona


63. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2019. godinu


62. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


61. NABAVKA RADOVA ZA BUŠENJE TLA I PRIPREMNIH RADOVA ZA INSTALIRANJE AUTOMATSKE STANICE ZA KONTINUIRANI MONITORING PODZEMNIH VODA


60. Obavještenje za održavanje finansijskog i geodetskog softvera

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i clana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama Općine Lukavac, kancelarija bro] 72, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 15.10.2018.godine.


59. NABAVKA CISTERNE ZA VODU ZA STRUKTURE Z/s CIVILNE ZAŠTITE I AUTOPRIKOLICE ZA TRANSPORT ČAMACA ZA SPAŠAVANJE


58. Nabavka radova za rekonstrukciju zgrada u vlasništvu Općine Lukavac  i  uređenje i završetak objekta skladišta Civilne zaštite sa izradom projekta izvedenog stanja


57. Nabavka usluga za izradu softvera za geoinformacioni sistem-GIS


56. Nabavka usluga za izradu softvera za potpunu informatizaciju poslovanja


55. Nabavka radova na utopljavanju OŠ Dobošnica, Općina Lukavac


54. Nabavka deset intervencijskih vatrogasnih uniformi


53. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ASFALTNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC  U MJESNIM ZAJEDNICAMA:  LUKAVAC GRAD,  LUKAVAC MJESTO, BISTARAC I POLJICE  I RADOVI NA MAKADAMSKIM PUTEVIMA U MJESNIM ZAJEDNICAMA: BERKOVICA, BIKODŽE I BRIJESNICA DONJA


52. Nabavka opreme i sredstava za službu zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom-ronilačka suha odijela i pododijela


51. MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC U MZ Tabaci, MZ Lukavac Mjesto, MZ Lukavac Grad, MZ Bikodže, MZ Turija, MZ Modrac,MZ Krtova i MZ Orahovica


50. NABAVKA USLUGA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


49. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


48. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


47. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ PURAČIĆ

  • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-69-3-85/18  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 08.08.2018. godine.
  • Odluka o poništenju

46. NABAVKA RADOVA NA SAKUPLJANJU, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA IZ DIJELA MZ DOBOŠNICA, SA LOKALITETA  FUDBALSKOG STADIONA, OPĆINA LUKAVAC


45. NABAVKA UNIFORMI ZA VATROGASCE I JEDINICU CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE


44. Nabavka radova za izvođenje radova istražnog bušenja i izvedbe eksploatacionog bunara EDB-1 sa ugradnjom bunarske konstrukcije u MZ Prokosovići, Općina Lukavac


43. Nabavka radova za izradu projekta istražnog bušenja i eksploatacionog bunara BDD-3 sa ugradnjom bunarske konstukcije i izgradnjom potisnog voda sa radovima u MZ Donja Dobošnica, Općina Lukavac


42. REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE LUKAVAC


41. UREĐENJE I ZAVRŠETAK OBJEKTA SKLADIŠTA CZ SA IZRADOM PROJEKTA IZVEDENOG STANJA


40. IZGRADNJA NOVOG MOSTA U MZ KRUŠEVICA


39. Izgradnja vodovodnih priključaka u ulicama: Sprečanska, Lukavačka, Kratine


38. ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA “ZPE12-13”


37. Nabavka radova za radove bušenja i izrade elaborata istražnih hidrogeoloških bušotina prognozne dubine bušenja 100 M ± 15 % sa projektom izvedbe hidrogeoloških objekata (bunar) na slijedećim lokacijama: MZ Gnojnica, Kruševica, Gornja Dobošnica, Devetak, Šikulje-Prline, Puračić i Tabaci


36. NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME


35. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC 


34. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA UREĐENJA KORITA POTOKA UGAR, POTOKA LUKAVČIĆ I RIJEKE TURIJE


33. Nabavka usluga za održavanje i popravku vatrogasnih kamiona


32. Nabavka radova na skupljanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda iz dijela MZ Dobošnica, sa lokaliteta fudbalskog stadiona, Općina Lukavac


31. Nabavka usluga revizije projektovanja objekata


30. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Panjik i Milino Selo


29. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Huskići, Bistarac Gornji i Lukavac Mjesto


28. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Prokosovići i Bikodže


27. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Babice, Poljice, Jaruške i Turija


26. Nabavka radova za proširenje vrelovodne mreže u ulici Patriotskog Fronta, priključenje crkve Sv. Ante Padovanskog u Lukavcu, priključenje zgrade Arkada na sistem daljinskog grijanja i proširenje vrelovodne mreže u ulici Patriotskog Fronta br.21.


25. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Puračić i Devetak


24. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Lukavac Grad


23. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ  Dobošnica Donja, Kruševica i Gnojnica.


22. Uspostava daljinskog upravljanja na vodovodnom sistemu vodosnadbijevanja MZ Jaruške Gornje, Općina Lukavac


21. UREĐENJE I ASFALTIRANJE DIJELA PUTA BOKAVIĆI-KISELJAK


20. NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA OBJEKATA


19. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU IZVEDBENIH PROJEKATA MOSTOVA I PROJEKATA IZVEDENOG STANJA 


18. USLUGE OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA


17. NABAVKA OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA 


16. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRIKLJUČENJA SDG LUKAVAC INDIVIDUALNIH, KOLEKTIVNIH, STAMBENIH OBJEKATA I POSLOVNIH PROSTORA U GRADSKOJ ZONI LUKAVCA


15. ODRŽAVANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


14. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA I DOCUNOVA

  U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa  Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana)  i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 72, tel: 035 366 752 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 11.06.2018.godine.


13. REKONSTRUKCIJA PUTNOG PRAVCA DEVETAK-PURAČIĆ


12. NABAVKA TONERA


11. ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


10. REKONSTRUKCIJA CESTE-POPREČNI SPOJ TITOVE I ULICE KULE


9. OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO


8. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI


7. IZGRADNJA NOVOG MOSTA U MZ KRUŠEVICA


6. IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: SPREČANSKA,LUKAVAČKA I KRATINE


5. NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


4. ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZPE12-13


3. ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE LUKAVAC


2. NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANISTIČKOG PROJEKTA“GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU”


1. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC