Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo (Jasminka Smajlović, dipl. pravnik, [email protected])

  • Email: 

Pravobranilaštvo obavlja poslove zaštite imovine i imovinskih interesa Grada i Gradskih organa.  Pravobranilaštvo obavlja poslove zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih osoba koje osniva Grad, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.

Funkciju Gradskog pravobranilaštva obavlja Gradski pravobranilac i zamjenik Gradskog pravobranioca.

Gradski pravobranilac ima jednog zamjenika.

Gradski pravobranilac predstavlja Gradsko pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti utvrđene zakonom i općim aktima.

Ako je Gradski pravobranilac spriječen ili odsutan zamjenjuje ga sa svim ovlaštenjima zamjenik pravobranioca ili državni službenik u Pravobranilaštvu koga odredi Pravobranilac.