Služba CZZP

Služba Civilne zaštite i zajedničkih poslova (Edin Hamzić, dipl.ing.rud., [email protected])

E–mail adresa

Služba civilne zaštite i zajedničkih poslova vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, poslove zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Grada, oblasti zajedničkih poslova, finansijske unutrašnje kontrole i informatizacije i ostalih poslova iz nadležnosti Službe civilne zaštite i zajedničkih poslove (u daljem tekstu: Služba), utvrđenih zakonom;
 2. rješava u stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 5. izrađuje i predlaže Procjenu ugroženosti za područje Grada;
 6. izrađuje i predlaže Plan i Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 7. priprema i predlaže Odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja Grada i osigurava njeno provođenje u skladu sa zakonom i propisima Kantona;
 8. prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva;
 9. organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Grada;
 10. organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 11. vrši popunu ljudstvom Štabova civilne zaštite, Službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje MTS-om, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 12. organizira rad operativnog centra koji prati stanje u oblasti zaštite od požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda kao i onečišćenje zraka, zemlje i vode u slučaju ispunjenja uslova za uvođenje posebnih mjera zbog stanja okoliša, drugih opasnosti, pismene i usmene obavjesti Gradonačelnika i molbi organa za pojedinu oblast;
 13. izrađuje prijedlog projekata za deminiranje i obilježavanje miniranih područja;
 14. učestvuje u pripremi nacrta propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 15. izrađuje godišnji i srednjoročni Plan materijalnog opremanja struktura civilne zaštite i stara se o njihovoj realizaciji;
 16. obavlja stručne i druge poslove za potrebe općinskog Štaba civilne zaštite koji se odnose na zaštitu i spašavanje;
 17. ostvaruje saradnju sa organima unutrašnjih poslova, pravosuđa, službama civilne zaštite susjednih općina i gradova i drugim organima po pitanjima od zajedničkog interesa u oblasti zaštite i spašavanja;
 18. preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada u skladu sa zakonom, propisima kantona i Grada;
 19. definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u saradnji s ostalim službama za upravu Grada;
 20. učestvuje u izradi Plana zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće ostalih službi za upravu Grada;
 21. planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika Vatrogasne jedinice;
 22. ostvaruje saradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima i pravnim licima radi efikasnijeg obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva;
 23. učestvuje u svim aktivnostima u vezi sistema upravljanja kvalitetom, provodi interne audite i podnosi izvještaje;
 24. radi na poslovima efikasnosti i dokumentiranosti sistema kvaliteta i definiše i predlaže sprovođenje mjera za poboljšanje sistema;
 25. vrši obezbjeđivanje, praćenje i predlaganje uvođenja savremenih tehnoloških rješenja iz oblasti informacionog sistema;
 26. vrši uspostavu i održavanje informacionog sistema, vrši poslove izrade, održavanja i ažuriranja službene internet stranice Grada i drugih komplementarnih servisa i obavlja druge poslove iz oblasti informatike;
 27. brine o razvoju i održavanju informacione infrastrukture Grada, te obezbjeđuje ispravnost i tehničko funkcionisanje opreme informacionog sistema;
 28. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 29. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 30. poduzima mjere na formalnom obilježavanju i dekorisanju objekata i prostora uprave
 31. priprema i preduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke koji se odnose na zaštitu imovine, ljudi i ličnih podataka uposlenika Grada;
 32. vrši investiciono i tekuće održavanje objekata, uređaja, instalacija i tehničkih sredstava rada i opreme, praćenje i predlaganje mjera za potrebe investicionog održavanja, kao i utovar i istovar robe, MTS-a i oprema;
 33. upravlja uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje, skeniranje ili štampanje materijala;
 34. upravlja objektima, službenim vozilima i njihovim održavanjem;
 35. izvršava poslove održavanja sanitarno-higijenskih uslova u radnim i drugim prostorijama objekata;
 36. organizira i nadzire fizičko-tehničko obezbjeđenje objekata organa uprave, te poduzima mjere i aktivnosti na protupožarnoj zaštiti;
 37. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 38. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 39. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 40. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune strategija iz nadležnosti Službe;
 41. obavlja druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, zaštite od požara i vatrogastva, zajedničkih poslova, poslova finansijske unutrašnje kontrole i informatizacije a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.

 

Telefoni koji stoje na usluzi građanima su:
BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE-SITUACIJE (besplatan poziv):

 • 121 – Operativni centar Civilne zaštite
 • 122 – Policija
 • 123 – Vatrogasci 
 • 124 – Hitna pomoć