Stručna služba GN

Stručna Služba Gradonačelnika (Amra Gazibegović Subašić, dipl.pravnik, mail: [email protected])

E-mail: [email protected]

Stručna Služba Gradonačelnika vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 2. rješava u stvarima iz nadležnosti Stručne službe Gradonačelnika (u daljem tekstu: Služba), vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 5. obavlja normativno pravne poslove za potrebe Gradonačelnika;
 6. učestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa Stručnom službom Gradskog vijeća, Gradskim službama za upravu, drugim službama i organizacionim jedinicama;
 7. sarađuje sa Agencijom za državnu službu i Odbornom državne službe za žalbe;
 8. organizuje medijsko praćenje rada organa lokalne samouprave i informiše javnost o radu organa državne službe;
 9. vrši protokolarne, administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika i Službe;
 10. priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrđena nadležnosti Gradonačelnika, a koja se odnosi na prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;
 11. priprema godišnji plan ljudskih resursa (uključujući plan zapošljavanja i eventualno plan zbrinjavanja), koordinira, prati provođenje i predlaže mjere za poboljšanje poslova iz oblasti ljudskih resursa, volontera i lica na stručnom osposobljavanju;
 12. sarađuje sa Agencijom za državnu službu, Odbornom državne službe za žalbe i drugim organima;
 13. izrađuje godišnji plan obuke i obavlja poslove iz oblasti rada i radnih odnosa, vođenje evidencija i čuvanje personalnih dosijea uposlenika;
 14. priprema prezentacije i vrši promociju projekata Grada potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim subjektima;
 15. obavlja poslove iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja iniciranjem i učestvovanjem u izradi planova, analizi programa i projekata od interesa za Grad, te prati realizaciju investicionih i drugih projekata od strane Grada, Kantona i drugih subjekata;
 16. učestvuje u izradi strategije lokalnog ekonomskog razvoja, operativnih planova, programa i projekata vezanih za lokalni ekonomski razvoj i zajedno sa drugim službama prati realizaciji istih;
 17. koordinira, provodi i prati plan implementacije strategije razvoja;
 18. provodi redovan monitoring i učestvuje u evaulaciji implementacije projekata iz strategije razvoja;
 19. prati i istražuje mogućnost za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte;
 20. organizuje, vodi aktivnosti i izrađuje prijave za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organa i organizacija, radi prijedloge za međunarodne projekte prekogranične saradnje te vrši izradu navedenih projekata;
 21. izrađuje prijedloge projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, viših nivoa vlasti i iz sredstava drugih donatora, podnosi i prati realizaciju tih projekata;
 22. koordinira i učestvuje u poslovima vezanim za europsku integraciju;
 23. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 24. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 25. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 26. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 27. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune Strategija iz nadležnosti Službe;
 28. obavlja druge poslove vezane za organizaciju rada i izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Službe, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave