ETIČKI KODEKS IZABRANIH ZVANIČNIKA OPĆINE LUKAVAC

 • UVOD

Definicija termina „izabrani zvaničnik“

 • Član 1.

U smislu ovog Kodeksa termin „izabrani zvaničnik“ označava bilo koje lice koje ima mandat dobijen:

–    putem neposrednog–direktnog izbora (općinski vjećnici i općinski načelnik),
–    neposrednim izborima od strane Općinskog vijeća (članovima stalnih i povremenih radnih tijela, članovima upravnih odbora Javnih ustanova koje imenuje Općinsko vijeće i Općinski načelnik).

 • Predmet Kodeksa 
 • Član 2.

1.    Predmet ovog Kodeksa je da precizira i uspostavi standarde ponašanja izabranih zvaničnika, koje građani imaju pravo da očekuju u obavljanju njihovih javnih dužnosti, a što će se odražavati na povjerenje građana prema izabranim zvaničnicima i državnim institucijama.
2.    Izabrani zvaničnici prihvataju etički kodeks kao etičku kategoriju čije ishodište se nalazi u bontonu, u nauci o etici i da su na osnovu tih standarda definisane obaveze vijećnika.

 • II – OSNOVNI PRINCIPI PONAŠANJA 
 • Primat zakona 
 • Član 3.

1.    Izabrani zvaničnici obavljaju dužnost po zakonu i u svim slučajevima moraju se pridržavati Ustava, zakona, Statuta Općine, Kodeksa ponašanja i drugih općinskih propisa zanemarujući polititičku naklonost.
2.    Izabrani zvaničnici će u svom djelovanju uvijek imati na umu da su izabrani predstavnici svih građana u opštini Lukavac, uključujući i one birače koji nisu za njih glasali.

 • Opšti interes 
 • Član 4.

U obavljanju svojih funkcija izabrani zvaničnici postupaju isključivo u javnom interesu, a ne u svom ličnom, privatnom, grupnom ili stranačkom interesu.

 • Odgovornost 
 • Član 5.

Izabrani zvaničnici će obavljati povjerenu funkciju savjesno i odgovorno uz naglašenu otvorenost i spremnost da odgovaraju za svoje odluke, djelovanja i ponašanje i spremnost da se izlože svakom nadzoru koji je u skladu sa funkcijom koju obavljaju.

 • Ograničenja u vršenju funkcija 
 • Član 6.

U obavljanju pojedinih funkcija izabrani zvaničnici će poštovati prava i ovlaštenja svih drugih izabranih zvaničnika suzdržavajući se od podsticanja ili pomaganja u izvršavanju povjerenih funkcija radi dovođenja u privilegovan položaj sebe ili drugih izabranih zvaničnika.

 • Poštenje 
 • Član 7.

Izabrani zvaničnici imaju obavezu prijaviti bilo koji lični interes ili sukob interesa koji se tiče dužnosti koju obavljaju i preduzeti mjere kako bi se razrješila svaka situacija koja stoji na putu ostvarenja javnog interesa.

 • Otvorenost i odnosi sa medijima 
 • Član 8.

Izabrani zvaničnici su otvoreni prema javnosti kada su u pitanju odluke koje donose i rad koji obavljaju, blagovremeno će obavještavati javnost putem sredstava javnog informisanja i nijednom svojom aktivnošću neće izbjegavati da jasno i javno saopšte svoje stavove i razloge za sopstvene odluke i ponašanja. Prema zahtjevima medija pošteno će i u potpunosti pružati informacije vezano za obavljanje njihovih dužnosti.

 • Mito i korupcija 
 • Član 9.

Izabrani zvaničnici neće ni u kom slučaju u obavljanju svojih funkcija primati ili davati neku naknadu, obećavati nagradu ili kakvu drugu korist ili na bilo koji drugi način se ponašati što se može okarakterisati kao podmićivanje po važećem zakonodavstvu, a u vezi sa podržavanjem ili ne podržavanjem određenog prijedloga akata. Takođe će se angažovati u objavljivanju saznanja o svim oblicima mita i korupcije u lokalnoj zajednici.

 • III – POSEBNE OBAVEZE 
 • Izborna kampanja 
 • Član 10.

U izbornim kampanjama izabrani zvaničnici će pružati informacije i objašnjenja o političkim programima i neće težiti da pribave glasove birača na bilo koji drugi način osim ubjedljivom argumentacijom i diskusijom. Izabrani zvaničnici će se u izbornoj kampanji ponašati u skladu sa zakonskim propisima.

 • Kultura ponašanja na sjednicama i javnim sastancima 
 • Član 11.

Izabrani zvaničnici moraju se ponašati u skladu sa poslovnicima tijela u čijem radu učestvuju tokom obavljanja svoje javne funkcije.
Svi izabrani zvaničnici pri izvršenju različitih pogleda i stavova trebaju se koristiti istinom i argumentima, njegujući kultiru dijaloga, gradeći na takav način vlastiti dignitet, a i dignitet institucija u okviru kojih djeluju.

Takođe, pri obavljanju svojih funkcija na sjednicama i javnim sastancima izabrani zvaničnici će prisustvovati primjereno odjeveni, neće vrijeđati svoje sagovornike, koristiti mobitele, u prostoriji u kojoj se održava sjednoca Općinskog vijeća , upadati u riječ govornicima i činiti ostale radnje kojima se ometa tok sjednice.

 • Favoriziranje 
 • Član 12.

Izabrani zvaničnici neće vršiti svoje funkcije, odnosno koristiti ovlaštenja svog položaja u cilju ostvarivanja privatnog interesa pojedinaca ili grupe pojedinaca, a radi postizanja svoje direktne ili indirektne lične koristi.

 •  Sukob interesa 
 • Član 13.

1.    Kada izabrani zvaničnici imaju direktan ili indirektan lični interes u materiji o kojoj odlučuju pri obavljanju svoje javne funkcije, oni će objaviti te interese prije rasprave i glasanja. Izabrani zvaničnici će se uzdržavati od bilo kakve rasprave ili glasanja po pitanjima u vezi sa kojima ima neposredan ili posredan lični interes.
2.    Izabrani zvaničnici kod obavljanja funkcija pridržavat će se Zakona o sukobu interesa i Izbornog zakona.

 • Diskrecione nadležnosti 
 • Član 14.

U obavljanju diskrecionih dužnosti, dakle u djelovanju prema ličnom nahođenju, izabrani zvaničnici će za svaku svoju odluku davati iscrpno obrazloženje, uz navođenje svih činjenica na kojima je ta odluka zasnovana, a posebno koja pravila i propisi su primjenjeni uz ukazivanje na to kako njihova odluka udovoljava tim pravilima i propisima.

U nedostatku pravila i propisa, obrazloženje odluka će obuhvatiti elemente koji ukazuju na njenu uravnoteženost, pravičnost i saglasnost sa javnim interesom.

 • Upravljanje resursima 
 • Član 15.

Izabrani zvaničnici će javnim resursima upravljati na efektivan, efikasan i ekonomičan način, upravljati imovinom općine u skladu sa propisima i opštim interesom, neće podsticati na donošenje ne pravilnih odluka koje bi mogle donijeti ličnu korist ili ostvarenju nečijeg privatnog interesa, uzdržavajući se od svih aktivnosti koje bi trebale rezultirati izborom, imenovanjem ili postavljanjem lica na određene pozicije, a da pri tome ne sprovode propise, ne obezbjedi postupak javne konkurencije i poštivanje principa kvaliteta, profesionalnosti, znanja i sposobnosti.

 • Pridržavanje budžetske i finansijske discipline 
 • Član 16.

Izabrani zvaničnici će se prodržavati budžetske i finansijeske discipline koja obezbjeđuje ispravno upravljanje javnim prihodima, na način regulisan važećim zakonskim propisima

 • Obaveza profesionalnog usavršavanja 
 • Član 17.

U cilju što uspješnijeg obavljanja sopstvenih dužnosti, izabrani zvaničnici će kako samostalnim aktivnostima tako i pristupajući drugim oblicima edukacije obogaćivati i usavršavati svoja znanja i sposobnosti.

 • Poštovanje uloge zaposlenih u općinskoj upravi 
 •  Član18.

Izabrani zvaničnici će uvažavati ulogu zaposlenih u općinskoj upravi bez predrasuda u pogledu legitimnog sprovođenja svog hijerarhijskog autoriteta.

Oni neće zahtjevati od zaposlenih u općinskoj upravi da poduzimaju ili propuste da poduzmu bilo kakve radnje kojima bi sebi omogućili direktnu ili indirektnu ličnu korist.

Oni će ohrabrivati sve mjere i aktivnosti koje doprinose unapređenju u obavljanju poslova. Oni će podsticati i razvijati motivacione elemente da svi zaposleni rade brzo i efikasno, stručno i odgovorno, zakonito, pouzdano i kreativno.

 • IV – PRIMJENA I POŠTIVANJE KODEKSA 
 • Član 19.

Kodeks se odnosi na sve izabrane lokalne zvaničnike (Definisano u članu 1. ovog Kodeksa), a u okviru obavljanja njihovog mandata.

 • Tijelo za praćenje primjene Kodeksa 
 •  Član 20.

Praćenje rada, nadzor ponašanja izabranih zvaničnika i rješavanje prijava u vezi kršenja odredaba kodeksa, vršit će Etički odbor, imenovan od strane općinskog vijeća.

Odbor će brojati 5 članova, a činit će ga predstavnici Općinskog vijeća i ugledni građani. i to 4 općinska vijećnika i 1 ugledni građanin.
Etički odbor donosi Poslovnik o svom radu.

 • Prijava kršenja kodeksa 
 • Član 21.

Svi građani imaju pravo i mogućnost podnositi prijave za sve oblike kršenja pravila ovog Kodeksa.
Prijave se potpisane podnose u pismenoj formi Etičkom odboru. U prijavi se obavezno navode radnje za koje se smatra da čine povredu Kodeksa i kojim dokazom to potvrđuju.

Etički odbor razmatra prijavu i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijave i nakon toga odlučuje da li postoje povrede neke od odredaba ovog Kodeksa.

Ako ocjeni da nije bilo povreda ovog kodeksa, o tome će obavjestiti podnosioca prijave.
Ako ocjeni da je od strane izabranog zvaničnika učinjena povreda neke od odredaba ovog Kodeksa, Etički odbor će dati svoje mišljenje, predložiti mjeru i o tome izvjestiti Općinsko vijeće. Općinsko vijeće usvaja i izriče mjeru.

 • Mjere za kršenje kodeksa 
 • Član 22.

Za nepoštivanje ovog Kodeksa Etički odbor primjenjivat će i izricati sljedeće mjere:

–    ukor (presjedavajući Općinskog vijeća na sjednici javno prezentuje ovu sankciju),
–    javni ukor (ova sankcija se prezentuje putem oglasne table, RTV Lukavac, u službenom glasniku i web stranici Općine Lukavac ),
O izrečenim mjerama za povredu ovog kodeksa vodi se evidencija u Stručnoj službi Općinskog vijeća.

 • V – PODRŠKA KODEKSU 
 •  Upoznavanje izabranih zvaničnika sa sadržajem Kodeksa 
 • Član 23.

Izabrani zvaničnici će se upoznati sa sadržajem i suštinom ovog Kodeksa i dat će pismenu izjavu da su spremni da se rukovode odredbama ovog Kodeksa i da ga prihvataju i podržavaju.

 • Promocija Kodeksa u javnosti 
 • Član 24.

Izabrani zvaničnici će podržavati i podsticati sve aktivnosti usmjerene ka promociji ovog Kodeksa u javnosti i medijima, a sa ciljem unapređenja svijesti o načelima sadržanim u ovom Kodeksu.

 • Objavljivanje Kodeksa 
 • Član 25.

Kodeks stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Lukavac“.

 • PRELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Općinsko vijeće Lukavac predlaže Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da na osnovu svih do sada izrađenih Etičkih Kodeksa usvoji jedan unificirani Etički Kodeks.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Suljo Suljević, prof. soc. sr.