Služba za BF

Služba za budžet i finansije (Hrvatović Zuhdija, dipl.ecc., [email protected])

E-mail: 

Služba za budžet i finansije vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti budžeta i računovodstva i ostalih poslova iz nadležnosti Službe za budžet i finansije (u daljem tekstu: Služba), utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 5. izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, a po ukazanim potrebama prijedlog izmjena i dopuna budžeta i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Grada;
 6. organizuje aktivnosti na provođenju javne rasprave o nacrtu budžeta;
 7. izrađuje prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta i prati finansijske obaveze i priliv sredstava u budžetu po namjeni i vodi bilans sredstava u okviru Službe po izvoru i namjeni, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te osigurava namjensko raspologanje;
 8. predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet u skladu sa zakonom;
 9. vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Grada, a posebno se stara o naplati prihoda i o namjenskom trošenju sredstava budžeta;
 10. daje instrukcije za izradu operativnih planova budžetskim korisnicima i objedinjava operativne planove budžetskih korisnika i budžetskim korisnicima dostavlja izvještaje o realizaciji operativnih planova;
 11. upravlja sistemom Jedinstvenog računa trezora (JRT);
 12. vrši analizu i izrađuje izvještaje o novčanim tokovima;
 13. uspostavlja i vodi sistem Glavne knjige trezora;
 14. osigurava finansijsku i računovodstvenu kontrolu u sistemu trezora;
 15. organizuje i vodi finansijsko i materijalno knjigovodstvo, pomoćne knjige trezora i blagajničko poslovanje;
 16. uspostavlja i ažurira registar budžetskih korisnika i pravi godišnje planove za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda;
 17. vrši centralizovani sistem obračuna plata i naknada za sve budžetske korisnike;
 18. vrši centralizovano plaćanje obaveza u sistemu JRT za sve budžetske korisnike;
 19. izrađuje i dostavlja propisane izvještaje o porezima i doprinosima nadležnim institucijama;
 20. izrađuje finansijske i računovodstvene izvještaje i godišnje obračune;
 21. vodi evidencije i izrađuje izvještaje o dugu, kreditnom zaduženju i izdatim garancijama;
 22. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 23. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 24. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 25. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 26. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 27. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune strategija iz nadležnosti Službe;
 28. upravlja cjelokupnom javnom imovinom u vlasništvu JLS u okviru nadležnosti Službe, uključujući i provođenje redovnog i kontinuiranog monitoringa i kontrole svih procesa upravljanja imovinom;
 29. obavlja druge poslove iz oblasti budžeta i računovodstva, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.