Služba za internu reviziju

Služba za Internu reviziju (Elsajed Fatušić, glavni interni revizor, [email protected])

Služba za internu reviziju vrši sljedeće poslove i zadatke:

          Služba za internu reviziju obavlja poslove sistematičnog pregleda i procjene upravljanja rizikom i internih kontrola, procjene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole te u tom smislu obavlja sledeće poslove:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, provodi utvrđenu politiku, prati stanje u oblasti interne revizije i upravljanja kvalitetom i obavlja ostale djelatnosti iz nadležnosti utvrđenih zakonom;
 2. identificira rizike, ocjenjuje rizike i upravljanje rizicima od rukovodioca organa uprave Grada Lukavac,
 3. ispunjava zadatake u cilju postizanja definisanih ciljeva Grada Lukavac,
 4. vrši usklađenost s uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
 5. vrši čuvanje sredstava Grada Lukavac od gubitka kao rezultata svih vidova nepravilnosti i integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka uključujući proces internog i eksternog izvještavanja;
 6. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 7. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune strategija iz nadležnosti Službe;
 8. obavlja druge poslove vezane za organizaciju rada i izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Službe, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.

Poslovi iz stava  1. uključuju naročito:

 • izradu strateškog (trogodišnje) i godišnjeg plana interne revizije baziranih na procjeni rizika,
 • praćenje realizacije datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji,
 • saradnju sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH,
 • procjene efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svrhu kontrolisanja rizika,
 • praćenje pouzdanosti, tačnosti i sveobuhvatnosti finansijskih i drugih poslovnih transakcija,
 • poštivanju i adekvatnosti politika i procedura za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti zaposlenih u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima i
 • obavljanje ostalih poslova u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji BiH.

Dokumenti: