Služba za KIP

Služba za komunalne i inspekcijske poslove (Mirela Bubić, dipl. pravnik, [email protected])

E-mail: 

Služba za komunalne i inspekcijske poslove vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti komunalnih i stambenih poslova, poslova mjesnih zajednica, inspekcijskih i ostalih poslova iz nadležnosti Službe za komunalne i inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Služba), utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 5. vrši poslove pripreme, iniciranja postupka, praćenja i realizacije komunalnih projekata od strane Grada, Kantona i drugih subjekata;
 6. vrši poslove upravitelja lokalnih cesta i nekategorisanih puteva, i vodi evidenciju javnih i nekategorisanih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama;
 7. vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama zakona i podzakonskih propisa;
 8. vrši koordinaciju u oblasti prevoza putnika u javnim prevoznim sredstvima na linijama unutar zona koje utvrđuje Grad i obavlja poslove vezane za usaglašavanje redova vožnje;
 9. inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, higijene grada i zimske službe;
 10. organizuje, koordinira i nadzire održavanje javne rasvjete i vrši druge poslove koje se odnose na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete;
 11. vrši popis – katastar ulične rasvjete i pratećih objekata sa brojem i vrstom rasvjetnih mjesta, tipom stubova, vrstom upravljačke armature, koordinira režimom rasvjete i prati potrošnju na istim;
 12. utvrđuje obveznike i donosi rješenja o komunalnoj naknadi;
 13. vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i vodi evidenciju objekata i stanova u vlasništvu Grada i obavlja poslove vezane za zakup, korištenje i dodjelu stanova;
 14. vrši poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na području Grada kao i poslove prenumeracije kućnih brojeva i vodi postupak dodjele kućnih brojeva;
 15. vrši nadzor nad radom javnih preduzeća u obavljanju povjerenih im poslova, priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšavanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga i vrši koordiniranje njihovih aktivnosti;
 16. vodi upravni postupak za privremeno zauzimanje javnih površina i obavlja poslove koji se odnose na rad pijaca, zaštite životinja, obaveza vlasnika životinja, stočnog groblja, deponija, pasa-lutalica i higijenskog servisa;
 17. vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti turističko-ugostiteljske, komunalne, urbanističko-građevinske, sanitarne, putne i druge oblasti inspekcijskog nadzora, koji je prenesen u nadležnost Grada i vodi registar izrečenih prekršajnih kazni i mjera;
 18. poduzima upravne mjere i radnje kojima se nalaže otklanjanje nepravilnosti i poštivanje uslova korištenja javnih površina, obustavlja gradnju i naređuje uklanjanje građevine donošenjem rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 19. vrši kontrolu postupka projektovanja i građenja objekata u pogledu primjene propisanih normativa i standarda za građenje;
 20. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 21. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 22. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 23. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 24. preuzima inicijativu, organizira poslove, vodi aktivnosti i analizira realizaciju mjera iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja Strategije razvoja Grada Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 25. predlaže mjere na poboljšanju realizacije Strategije i prijedloga za izmjene i dopune strategija iz nadležnosti Službe;
 26. upravlja cjelokupnom javnom imovinom u vlasništvu JLS u okviru nadležnosti Službe, uključujući i provođenje redovnog i kontinuiranog monitoringa i kontrole svih procesa upravljanja imovinom;
 27. obavlja druge poslove iz oblasti komunalno-stambenih i inspekcijskih poslova, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.